REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRZEDSIĘBIORCZY PRAWNIK

prowadzonego pod adresem: https://przedsiebiorczyprawnik.pl/

ważny od dnia 21.10.2020

 1. Definicje

  1. Sprzedawca – przedsiębiorcy prowadzący wspólnie projekt pt.: „Przedsiębiorczy Prawnik”:

 1. Małgorzata Krzyżowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Aliant Małgorzata Krzyżowska Międzynarodowa kancelaria prawna, ul. Bednarska 6, 60-571 Poznań, NIP: 6312186704, REGON: 300845410,

 2. Iwona Kordjak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą IWONA KORDJAK PRACOWNIA CHARAKTERU, ul. Calineczki 17, 03-289 Warszawa, NIP: 5291540636, REGON: 016910267,

 3. Andrzej Burzyński, ulica Mickiewicza 53c, 67 - 200 Głogów

  1. Dane kontaktowe – kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy:

 1. pod adresem: ul. Bednarska 6, 60-571 Poznań,

 2. e-mail: mentoring@aliantlaw.pl,

  1. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem www.przedsiebiorczyprawnik.pl zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

  2. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymienionej w Cenniku dostaw znajdującym pod adresem www.przedsiebiorczyprawnik.pl

  3. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa lub inne dowody należycie potwierdzające wszystkie istotne warunki Umowy.

  4. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

  5. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  6. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  7. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

  8. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny z późniejszymi zmianami.

  9. Koszyk – lista Produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Internetowym Produktów na podstawie wyboru Kupującego.

  10. Płatność – metody dokonania zapłaty za Produkt lub Dostawę, wskazane pod adresem www.przedsiebiorczyprawnik.pl

  11. Prawo konsumenckie – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta z późniejszymi zmianami.

  12. Produkty Elektroniczne (lub Produkt Elektroniczny) – dostępne w Sklepie Internetowym pliki elektroniczne, zawierające treści, obrazy lub zdjęcia, będące utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), w tym przede wszystkim e-book,

  13. Książki (lub Książka) – drukowane wydania publikacji, dostępne do zakupu poprzez Sklep Internetowy,

  14. Produkty (lub Produkt) – łącznie Szkolenia, Publikacje Elektroniczne i Książki,

  15. Regulamin – Regulamin Sklepu Internetowego działającego pod adresem https://przedsiebiorczyprawnik.pl/, który określa warunki i zasady, na jakich Sprzedawca dokonuje sprzedaży i Dostawy zamówionych Produktów oraz określa prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.

  16. Sklep Internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://przedsiebiorczyprawnik.pl/, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zakupić Produkty.

  17. Szkolenie – usługa szkoleniowa opisana i dostępna pod adresem www.przedsiebiorczyprawnik.pl

  18. Umowa Sprzedaży – umowa zawierana na zasadach wskazanych w art. 535 i następne Kodeksu cywilnego, zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Prawa konsumenckiego.

  19. Zamówienie Książki – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę Kupującego złożoną w odpowiedzi na zaproszenie do zawarcia Umowy, złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające: rodzaj i ilość Książek; rodzaj Dostawy; rodzaj płatności; Miejsce Dostawy, dane Kupującego. Zasady zamawiania Książek zostały określone w Rozdziale 5 Regulaminu.

  20. Zamówienie Publikacji Elektronicznej – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące przyjęcie oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Publikacji Elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, złożone w odpowiedzi na ofertę Sprzedawcy, obejmujące co najmniej: rodzaj i ilość Publikacji Elektronicznych; rodzaj płatności; dane Kupującego. Zasady zamawiania Publikacji Elektronicznych zostały określone w Rozdziale 6 Regulaminu.

  21. Zamówienie Szkolenia - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące przyjęcie oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Szkolenia za pośrednictwem Sklepu Internetowego, złożone w odpowiedzi na ofertę Sprzedawcy, obejmujące co najmniej: rodzaj i ilość Szkoleń; rodzaj płatności; dane Kupującego. Zasady zamawiania Szkoleń zostały określone w Rozdziale 6 Regulaminu.

  22. Zamówienie – łącznie Zamówienie Książki i Zamówienie Publikacji Elektronicznej oraz Zamówienie Szkolenia.

 1. Ogólne warunki

  1. Umowa Sprzedaży podlega prawu polskiemu i będzie interpretowana zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. W przypadku Umów Sprzedaży zawieranych z Klientami przepisy Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. nie znajdują zastosowania.

  2. Ceny Produktów przedstawione w Sklepie Internetowym są podawane w złotych polskich (PLN) i są cenami obowiązującymi w momencie składania Zamówienia przez Kupującego. Sprzedawca może w dowolnej chwili zmienić ceny, przy czym cena zaakceptowana przez Kupującego w chwili składania Zamówienia będzie wiążąca dla Umowy zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami brutto (tj. zawierają podatek od towarów i usług VAT). Ceny Książek nie zawierają kosztu Dostawy, który określony jest w Cenniku Dostaw.

  3. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy Sprzedaży w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

 1. potwierdzenia Zamówienia poprzez wysłanie na wskazany przez Kupującego adres e-mail: treści Zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, niniejszego Regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży w wersji pdf, oraz linków do samodzielnego pobrania Regulaminu i wzoru odstąpienia od Umowy Sprzedaży;

 2. w przypadku sprzedaży Książek – dołączenia do zrealizowanego Zamówienia Książek, wysłanego do wskazanego Miejsca Dostawy, wydrukowanego Dowodu Zakupu,

 3. w przypadku sprzedaży Produktów Elektronicznych – przesłania Dowodu Zakupu w formie elektronicznej na adres e-mail Kupującego wskazany przy składaniu Zamówienia Produktu Elektronicznego. Jednakże w razie zgłoszenia takiego żądania na adres e-mail wskazany w pkt 1.2.2 Regulaminu, Sprzedawca prześle Kupującemu Dowód Zakupu w formie papierowej pocztą zwykłą na adres wskazany przez Kupującego.

  1. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość (w szczególności opłaty związane z korzystaniem z Internetu).

  2. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do złożenia Zamówienia, niezbędne jest spełnienie poniższym wymagań:

 1. posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu,

 2. posiadanie przeglądarki internetowej: Internet Explorer w wersji 11.0.20 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 45.0.2 lub wyższej, Opera 36.0.2130.65 lub wyższej, Google Chrome 50.0.2661.87 lub wyższej, Apple Safari 8.0.6 lub wyższej,

 3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

  1. W sprawie jakichkolwiek pytań dotyczących Produktów, Kupujący może zwrócić się do Sprzedawcy kontaktując się poprzez Dane kontaktowe wskazane w pkt 1.2. Regulaminu.

 1. Ogólne zasady zawierania Umów Sprzedaży

  1. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

  2. Kupujący, składając Zamówienie w Sklepie Internetowym, powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

  3. Sprzedawca może w dowolnej chwili zmienić asortyment Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym. Zmiana asortymentu Produktów jest uzależniona w szczególności od ograniczeń w zakresie zaopatrzenia i dostaw. Zmiana asortymentu Produktów nie wpływa jednak na Zamówienia złożone przez Kupującego przed taką zmianą.

  4. Przed złożeniem Zamówienia w Sklepie Internetowym, Kupujący ma możliwość zapoznania się z główną charakterystyką Produktu, który chce kupić.

  5. Językiem zawartej umowy sprzedaży jest język polski.

  6. Informacje na temat Książek, zamieszczone w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.

  7. Informacje na temat Produktów Elektronicznych, zamieszczone w Sklepie Internetowym stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Kupujący składając Zamówienie Produktu Elektronicznego przyjmuje ofertę Sprzedawcy, o treści wynikającej z Zamówienia Produktu Elektronicznego, z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży zgodnie z pkt 4.2 Regulaminu.

 2. Sprzedaż Produktów Elektronicznych

  1. W celu zakupu Produktu Elektronicznego, Kupujący:

  1. dodaje Produkt Elektroniczny, wybrany z oferty Sklepu Internetowego, do Koszyka,

  2. potwierdza przejścia do kolejnego etapu poprzez skorzystanie z przycisków „Realizuj zamówienie”, a następnie „Dostawa i płatność”,

  3. podaje swoje dane osobowe, niezbędne do złożenia Zamówienia Produktu Elektronicznego i jego realizacji: wybór formy kontaktu (Pan/Pani), imię, nazwisko, adres e-mail oraz opcjonalnie nazwę firmy, adres prowadzonej działalności gospodarczej i numer NIP (w przypadku, gdy Kupującym jest Klient),

  4. wybiera rodzaj płatności spośród dostępnych form, tj. BLIK, przelew tradycyjny, szybki przelew online, płatność kartą debetową lub kredytową, płatność poprzez portfel elektroniczny,

  5. potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz potwierdza zapoznania się z Polityką prywatności i plików cookies,

  6. w przypadku Konsumentów – potwierdza zapoznanie się z przysługującym Konsumentowi prawem do odstąpienia od Umowy Sprzedaży albo potwierdza, że rezygnuje z tego prawa i żąda świadczenia usług, tj. dostarczenia Produktu Elektronicznego przed upływem prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży,

  7. składa Zamówienie Produktu Elektronicznego w Sklepie Internetowym poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.

  1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu Elektronicznego dochodzi w momencie użycia przycisku „Zamawiam i płacę”. Klikając na przycisk „Zamawiam i płacę”, Kupujący potwierdza, że wie iż Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

  2. Ceny Produktów Elektronicznych, przedstawione w Sklepie Internetowym zawierają wszystkie koszty związane z udostępnieniem Produktu Elektronicznego Kupującemu, z wyłączeniem kosztów należnych od Kupującego na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne i im podobne, umożliwiające połączenie ze Sklepem Internetowym, skorzystanie z poczty e-mail celem pobrania Produktu Elektronicznego oraz na rzecz operatorów płatności lub instytucji finansowych – zgodnie z tabelami opłat obowiązującymi w tych przedsiębiorstwach.

  3. Po złożeniu Zamówienia Produktu Elektronicznego, Kupujący otrzyma na podany adres e-mail wiadomość potwierdzającą treść złożonego Zamówienia Produktu Elektronicznego. W przypadku Konsumentów, wiadomość e-mail będzie zawierać także pouczenie o przysługującym Konsumentowi prawie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży albo utracie prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w związku ze złożonym przez Konsumenta żądaniem rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży (w zależności od wyboru, o którym mowa w pkt 4.2. pkt 6 Regulaminu). Potwierdzenie to stanowi również potwierdzenie zawarcia umowy na odległość, o którym mowa w Prawie konsumenckim.

  4. Kupujący ma obowiązek opłacenia Zamówienia Produktu Elektronicznego w terminie 48 godzin od zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu pkt 4.3 Regulaminu. Po upływie tego czasu oferta Sprzedawcy przestaje wiązać, a Zamówienie Produktu Elektronicznego zostanie anulowane przez Sprzedawcę.

  5. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktu Elektronicznego, na zasadach wskazanych w Rozdziale 7 Regulaminu.

  6. W przypadku wyrażenia przez Konsumenta zgody na dostarczenie Produktu Elektronicznego przed upływem 14- dniowego terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży i poinformowania Konsumenta o utracie prawa do odstępowania od Umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą dokonania płatności za Produkt Elektroniczny przez Konsumenta.

  7. W przypadku braku zgody na dostarczenie Produktu Elektronicznego przed upływem 14- dniowego terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca powstrzymuje się od udostępnienia nabytego Produktu Elektronicznego do końca tego okresu. Konsument może w każdym czasie wyrazić zgodę na dostarczenie Produktu Elektronicznego przed upływem 14- dniowego terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przesyłając Sprzedawcy wiadomość e-mail o rezygnacji z prawa odstąpienia do Umowy Sprzedaży, na adres wskazany w pkt 1.2.2 Regulaminu.

  8. Co do zasady, Sprzedawca udostępnia Kupującemu Produkt Elektroniczny w maksymalnym czasie 3 dni od chwili otrzymania potwierdzenia zapłaty, przesyłając Produkt Elektroniczny na adres e-mail wskazany przy składaniu Zmówienia, z zastrzeżeniem, że:

  1. w przypadku wyrażenia zgody na dostarczenie Produktu Elektronicznego przed upływem 14- dniowego terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, później niż w momencie składania Zamówienia – Sprzedawca udostępnia Kupującemu Produkt Elektroniczny w maksymalnym czasie 3 od chwili otrzymania wiadomości e-mail o zgodzie na dostarczenie Produktu Elektronicznego przed upływem 14- dniowego terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży,

  2. w przypadku braku wyrażenia zgody na dostarczenie Produktu Elektronicznego przed upływem 14- dniowego terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży – Sprzedawca udostępnia Kupującemu Produkt Elektroniczny w maksymalnym czasie 3 od chwili upływu 14- dniowego terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

  1. Kupujący, który zakupił Produkt Elektroniczny, może utrwalić i odtwarzać ten Produkt Elektroniczny, bez ograniczeń czasowych, bez prawa powszechnego udostępniania, przy wykorzystaniu dowolnie wybranego urządzenia elektronicznego.

  2. Kupujący jest upoważniony do korzystania z Produktu Elektronicznego wyłącznie na własny użytek osobisty. Sprzedaż Produktu Elektronicznego nie oznacza przeniesienia praw ani udzielenia licencji do utworów, artystycznych wykonań ani innych dzieł zawartych w danym Produkcie Elektronicznym. Inne, niż określone w niniejszym Regulaminie utrwalanie, zwielokrotnianie, a także wprowadzanie do obrotu oraz rozpowszechnianie Produktu Elektronicznego wymaga zgody właściciela praw, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.

 1. Sprzedaż Książek

  1. Kupujący składa Zamówienie Książki za pomocą Koszyka. W celu złożenia Zamówienia Książki, Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

 1. dodanie Książki do Koszyka,

 2. potwierdzenie przejścia do kolejnego etapu poprzez skorzystanie z przycisków „Realizuj zamówienie”, a następnie „Dostawa i płatność”,

 3. podanie danych osobowych Kupującego: wybór formy kontaktu (Pan/Pani), imię, nazwisko, e-mail,

 4. podanie danych odbiorcy przesyłki oraz Miejsca Dostawy: imię i nazwisko odbiorcy, adres, kod pocztowy, miasto, telefon oraz opcjonalnie nazwę firmy, adres prowadzonej działalności i numer NIP (w przypadku, gdy Kupującym jest Klient),

 5. wybór sposobu Dostawy,

 6. wybór rodzaju płatności spośród dostępnych form, tj. BLIK, przelew tradycyjny, szybki przelew online, płatność kartą debetową lub kredytową, płatność poprzez portfel elektroniczny,

 7. potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem oraz potwierdzenie zapoznania się z Polityką prywatności i plików cookies,

 8. złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.

  1. Kupujący może zamówić jedną lub więcej Książek spośród dostępnych w Sklepie Internetowym. W Sklepie Internetowym mogą obowiązywać ograniczenia ilościowe dotyczące liczby sztuk danej Książki, którą ten sam Kupujący może zamówić w ramach jednej lub większej liczby Zamówień, składanych jednego dnia. Informacje o takich limitach są widoczne podczas składania Zamówienia. W razie przekroczenia limitu, złożenie Zamówienia nie będzie możliwe (w takim wypadku należy zmniejszyć liczbę zamówionych Książek w Koszyku).

  2. Z chwilą, gdy Kupujący skorzysta z przycisku „Zamawiam i płacę”, dochodzi do złożenia Zamówienia Książki w Sklepie Internetowym, zgodnie z treścią Koszyka i parametrami Zamówienia Książki (Książka, cena, liczba sztuk, charakterystyka, sposób i termin Dostawy oraz ewentualne inne parametry) oraz zgodnie z Regulaminem, który stosuje się do tego Zamówienia. Klikając na przycisk „Zamawiam i płacę”, Kupujący potwierdza, że wie iż Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

  3. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący nie może samodzielnie anulować Zamówienia Książki – w takim wypadku, jeśli po złożeniu Zamówienia Książki, Kupujący chce je anulować, powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą na Dane kontaktowe wskazane w pkt 1.2 Regulaminu. Anulowanie Zamówienia Książki w ten sposób jest możliwe do momentu jego przekazania do wysyłki. Powyższe nie wyłącza ani nie ogranicza prawa odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość zgodnie z przepisami Prawa konsumenckiego.

  4. Poprzez złożenie Zamówienia Książki, Kupujący składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy sprzedaży. Sprzedawca, niezwłocznie po złożeniu Zamówienia Książki, wyśle Kupującemu na adres e-mail potwierdzenie jego otrzymania. Takie potwierdzenie nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty przez Sprzedawcę, lecz jest jedynie komunikatem technicznym, potwierdzającym, że Zamówienie Książki wpłynęło do Sprzedawcy.

  5. Zamówienie wiąże Kupującego przez okres 4 Dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości e-mail od Sprzedawcy, potwierdzającej otrzymanie Zamówienia (złożenie oferty). Oferta przestaje być dla Kupującego wiążąca, jeżeli:

 1. Sprzedawca w powyższym terminie nie prześle Kupującemu wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia Książki do realizacji,

 2. Sprzedawca odrzuci Zamówienie Książki Kupującego – w sytuacji, o której mowa w pkt 5.8 Regulaminu.

  1. Jeśli po złożeniu Zamówienia Książki przez Kupującego okaże się, że zamówiona Książka jest całkowicie niedostępna lub nie jest dostępna w ilości zamawianej przez Kupującego, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego drogą elektroniczną (e-mail) w możliwie najkrótszym terminie. W takim wypadku Zamówienie Książki zostanie odrzucone przez Sprzedawcę w zakresie niedostępnych Książek (odrzucenie oferty zawarcia Umowy Sprzedaży) i w tym zakresie będzie anulowane.

  2. W przypadku odrzucenia Zamówienia Książki przez Sprzedawcę, nie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży. W związku z odrzuceniem Zamówienia Książki przez Sprzedawcę, rachunek Kupującego nie zostanie obciążony płatnością za Zamówienie Książki, a gdyby płatność za Zamówienie Książki została już dokonana, podlega ona niezwłocznemu zwrotowi Kupującemu.

  3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia Książki do realizacji jest przesyłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail. Potwierdzenie to stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Kupującego (przyjęcie Zamówienia Książki) i oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży zgodnie z treścią Zamówienia Książki i Regulaminem obowiązującymi w chwili złożenia Zamówienia. Potwierdzenie to stanowi również potwierdzenie zawarcia umowy na odległość, o którym mowa w Prawie konsumenckim.

  4. Treść zawartej Umowy Sprzedaży jest przechowywana przez Sprzedawcę, jak również jest przesyłana do Kupującego w formie wiadomości e-mail w potwierdzeniu, o którym mowa w pkt 5.10 Regulaminu.

  5. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży na zasadach przewidzianych w pkt 8 Regulaminu.

  6. Realizacja (przygotowanie do wysyłki) Zamówienia Książki:

 1. płatnego przelewem – następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży i zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedawcy,

 2. płatnego za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych – następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży i dokonaniu pozytywnej autoryzacji transakcji w systemie płatności elektronicznych.

  1. Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby Zamówienie Książki zostało zrealizowane (Książka została wysłana) w jak najkrótszym czasie. Zamówienia Książek są realizowane niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 Dni roboczych. Zakupiona Książka jest wysyłana wybranym przez Kupującego rodzajem Dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu Miejsca Dostawy, wraz z wybranym przez Kupującego Dowodem zakupu.

  2. Wiadomości e-mail związane z realizacją Zamówienia Książki są przesłane na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego w chwili składania Zamówienia Książki w Sklepie Internetowym. W związku ze złożeniem Zamówienia Książki, Kupujący jest zobowiązany do podania danych, w tym adresu e-mail i danych do Dostawy, aktualnych i zgodnych z prawdą. Skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, w tym opóźnienie w realizacji Zamówienia Książki lub brak możliwości jego realizacji z tej przyczyny, obciążają Kupującego.

 1. Reklamacje związane z dostawą Książek

  1. Kupujący lub odbiorca Zamówienia powinien przy dostawie sprawdzić stan paczki i dostarczonych Książek.

  2. W przypadku przesyłki uszkodzonej lub ubytków zawartości bądź w przypadku niedostarczenia zamówionej Książki lub stwierdzenia braków ilościowych w przesyłce, Sprzedawca zaleca w szczególności, aby odbiorca przesyłki zażądał sporządzenia z udziałem osoby doręczającej przesyłkę (np. kurier, listonosz) specjalnego protokołu (tzw. „protokół szkody”) lub oświadczenia o stwierdzeniu uszkodzeń lub ubytków, zgodnie z procedurami stosowanymi przez pocztę lub firmę kurierską zajmującą się doręczeniem.

  3. Reklamację z tytułu nieprawidłowości związanych z dostawą można złożyć – według swojego wyboru – do podmiotu świadczącego usługę pocztową lub kurierską (przewozową) lub do Sprzedawcy. Podmiot świadczący usługę pocztową lub kurierską (przewozową) rozpatruje reklamacje zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym podmiocie. Informacje o procedurach reklamacyjnych stosowanych przez podmiot świadczący usługę pocztową lub kurierską (przewozową) są udzielane przez ten podmiot.

  4. Kupujący, którzy chcą złożyć Sprzedawcy reklamację związaną z dostawą, kontaktują się ze Sprzedawcą na Dane kontaktowe wskazane w pkt 1.2. Regulaminu.

  5. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 9 Regulaminu.

 2. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość

  1. Zgodnie z art. 27 Prawa konsumenckiego, Konsument ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. poprzez przesłanie wiadomości na dane kontaktowane wskazane w pkt 1.2 Regulaminu). Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, nie jest to jednak obowiązkowe. Konsument może również skorzystać z ustawowego formularza oświadczenia o odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, nie jest to jednak obowiązkowe.

  3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy, aby Konsument wysłał Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem:

  1. w przypadku sprzedaży Książek – 14 dni od dnia dostarczania Książki Kupującemu,

  2. w przypadku sprzedaży Produktów Elektronicznych – 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu pkt 4.3 Regulaminu.

  1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Książek. Jednakże jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów, zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.

  2. Zwrot następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności.

  3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu Książki lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu odesłania Książki, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  4. W związku z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży, Konsument powinien zwrócić otrzymaną Książkę do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Książkę przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu (odesłania) Książki w związku z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży.

  5. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Książki wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Książki.

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady; rękojmia

  1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu Produkt wolny od wad.

  2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i następne Kodeksu cywilnego za wady (rękojmia). Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. W takim wypadku Konsument może złożyć Sprzedawcy reklamację zgodnie z przepisami o rękojmi (art. 556 i następne Kodeksu cywilnego). Żadne z postanowień niniejszego Rozdziału 8 Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza praw Konsumenta, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności dotyczących rękojmi.

  3. Konsument, który chce złożyć reklamację z tytułu rękojmi, jest proszony w pierwszej kolejności o kontakt ze Sprzedawcą:

 1. na adres e-mail: mentoring@aliantlaw.pl

W niektórych przypadkach do rozpatrzenia reklamacji nie jest konieczne dostarczenie wadliwego Produktu – w takim wypadku wystarczające może być przesłanie Sprzedawcy (np. e-mailowo) zdjęć przedstawiających wadę Produktu lub opisu wady Produktu, wraz z przedstawieniem kopii Dowodu Zakupu.

  1. Jeśli do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest dostarczenie wadliwego Produktu Sprzedawcy, reklamacje z tytułu rękojmi towarów zakupionych w Sklepie Internetowym dokonywane są przez odesłanie wadliwego Produktu (na koszt Sprzedawcy) drogą pocztową lub kurierem na adres:

Aliant® Małgorzata Krzyżowska, ul. Bednarska 6, 60-571 Poznań.

  1. W treści reklamacji Konsument powinien wskazać przyczynę reklamacji oraz treść swojego żądania. Reklamacja powinna również zawierać dane Konsumenta, umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację (imię i nazwisko, adres).

  2. Konsument składający reklamację towaru powinien okazać Dowód Zakupu (np. paragon fiskalny, e-mailowe potwierdzenie złożenia Zamówienia, e-mailowe potwierdzenie przyjęcia płatności za Zamówienie, e-mailowe potwierdzenie wysłania Zamówienia, potwierdzenie przelewu z karty/konta). Brak Dowodu Zakupu, o którym mowa powyżej, w braku innego dowodu wskazującego na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi może skutkować odmownym rozpatrzeniem reklamacji.

  3. Sprzedawca rozpatruje reklamację Konsumenta z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od jej otrzymania.

  4. Sposób rozpatrzenia reklamacji zależy od żądania Konsumenta. Zgodnie z art. 560-561 Kodeksu cywilnego, jeśli sprzedany Produkt ma wadę:

 1. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie; ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 2. Konsument może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy towar na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

  1. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie przepisów o rękojmi, Konsument zwraca reklamowany Produkt, a Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie, niepowodujące po jego stronie żadnych dodatkowych kosztów.

 1. Postanowienia końcowe

  1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego postanowienia Regulaminu.

  2. O zmianach Regulaminu Sprzedawca informuje Kupujących publikując zmieniony Regulamin na stronie internetowej: https://przedsiebiorczyprawnik.pl/, co najmniej na 14 dni przed planowaną zmianą.

  3. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Kupujących w zakładce Regulamin Sklepu Internetowego (pod adresem: www.przedsiebiorczyprawnik.pl ). W trakcie realizacji Zamówienia oraz w ramach realizacji Umowy obowiązująca jest treść Regulaminu zaakceptowanego przez Kupującego przy składaniu Zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnie obowiązującego i poinformuje Sprzedawcę o wyborze obowiązywania Regulaminu w nowym brzmieniu.

  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obwiązujące przepisy prawa polskiego.

  5. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności, w przypadku sporu z Konsumentem, sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

  6. Sprzedawca informuje, że Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu między Konsumentem a Sprzedawcą zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla Konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich dostępny jest pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

  7. Stosownie do treści art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, Konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych z Umową, poprzez złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  8. W przypadku sporu Sprzedawcy z Klientem, sprawę rozstrzyga sąd właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.

  9. Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkodę poniesioną przez Klienta w związku ze złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym, bez względu na podstawę tej odpowiedzialności, jest w stopniu maksymalnie dopuszczonym przez prawo ograniczona do wysokości ceny uiszczonej przez Klienta w związku ze złożeniem Zamówienia. Sprzedawca na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

  10. Sprzedawca gromadzi dane osobowe Kupującego, a także, stosownie do okoliczności, dane osobowe odbiorcy zamówienia. Cele i warunki, na jakich Sprzedawca zbiera i przetwarza dane osobowe, a także prawa osób, których dane dotyczą, są przedstawione w Polityce prywatności i plików cookies, dostępnej pod adresem: www.przedsiebiorczyprawnik.pl